ปริญญาโท สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาโท การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มาเรียนหนังกันเถอะ…

การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  ศาสตร์แห่งศิลปะประยุกต์ที่เชื่อมโยงศิลปะแขนงต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันและนำเสนอให้ปรากฏออกมาในรูปของสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่ถือเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลทางการสื่อสารในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและนับเป็นสื่อหลักที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน สื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในปัจจุบันจึงยังคงมีบทบาทสำคัญ ครอบคลุมกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ สื่อทางการศึกษาในทุกระดับชั้น งานในแวดวงวิทยุโทรทัศน์ งานอีเวนท์ หรืองานกิจกรรมพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

Master of Communication Arts (Film and Digital Media)

“การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงด้านภาพยนตร์”

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เป็นการศึกษาศิลปะวิทยาการในระดับมืออาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ขั้นสูงด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นหนักให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้ศึกษาสู่การเป็นนักวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล และความเป็นเลิศในสายวิชาชีพด้านต่างๆ อาทิ การกำกับ การเขียนบท การอำนวยการสร้าง การถ่ายภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การตัดต่อและการลำดับภาพ

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

Master of Communication Arts (Film and Digital Media)

ชื่อย่อ นศ.ม.  (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

M.Com.Arts (Film and Digital Media)

หลักฐานที่ต้องใช่ในการสมัครเรียน

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 3 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ประมาณ 160,000 บาท

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • อาจารย์อัสรา ลิ่มเงินโทร. 086-397-6221
 • คุณณัฐธยาน์ วินิจวรกิจกุลโทร. 089-697-4633
 • facebook.com/KBU.FilmDigitalMedia

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

การศึกษาระดับมืออาชีพและองค์ความรู้ขั้นสูงทางด้าน

 • ผู้กำกับการแสดง
 • นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • ผู้อำนวยการสร้าง
 • ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา
 • นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
 • ผู้ตัดต่อลำดับภาพ และเสียง

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในระดับปริญญาตรีมาก่อน หรือ ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการสอนเสริมวิชาปรับพื้นฐานให้
 • ก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สิ่งอำนวยความสะดวก

 1. ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์และสื่อประกอบการเรียนที่ทันสมัย
 2. ห้องปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ (Studio) ในการฝึกภาคปฏิบัติ
 3. ห้องสมุดภาพยนตร์และอุปกรณ์ด้านภาพยนตร์ และหอสมุดกลางเพื่อเอื้อต่อการค้นคว้าฐานข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
 4. คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย พร้อมระบบ Internet ที่สามารถติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ทั่วโลก

คณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ประกอบด้วย

– อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ยาวนานในแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้านภาพยนตร์

– นักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และสำเร็จการศึกษาโดยตรงจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ

– วิทยากร ผู้บรรยายพิเศษรวมทั้งศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ มาบรรยายและให้ความรู้ด้านปฏิบัติ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาของหลักสูตร

คณาจารย์ผู้บรรยาย

 • รองศาสตราจารย์บรรจง โกศัลวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รักศานต์ วรรณวัฑฒวงศ์
 • รองศาสตราจารย์ปัทมวดี จารุวร
 • รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภากร กำจรเมธีกุล
 • ดร.สุชาติ โอทัยวิเทศ
 • ดร.ฐณยศ โล่พัฒนานนท์
 • ดร.ภัสสร สังข์ศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร วงศ์อนันต์ศักดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรวาล นิลธำรง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย

อาจารย์พิเศษทางวิชาชีพ

– ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

– ดร.ศิริลักษณ์ ผ่องโชค

– หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล

– คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว

– คุณยุทธนา มุกดาสนิท

– คุณจิระ มะลิกุล

– คุณภาณุ อารี

– คุณเชิดพงษ์ เหล่ายนตร์

– คุณบุญส่ง นาคภู่

– คุณเอนก  ปุนะเรศ