KM

หลักการและแนวนโยบายด้านการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้การดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจอย่างน้อย 4 ประการ

การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เอกลักษณ์และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการความรู้ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  และความรู้ที่เกิดจากการแสวงหารวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรม (Explicit Knowledge) แล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เป้าลุเป้าหมายการทำงานร่วมกันภายในคณะและมหาวิทยาลัยทำให้เกิด “องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยน องค์กรแห่งการทำงานเป็นทีม”

ในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำเนินงานโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะนิเทศศาสตร์ ตามหลัก PDCA  ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ด้านการเรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย เพื่อให้บุคลากรในคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องและมีชุดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ในแต่ละปีการศึกษา

หัวข้อในการจัด KM ของคณะนิเทศศาสตร์

ด้านการเรียนการสอน/ผลิตบัณฑิต

2559 “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและดูแลนักศึกษาเพื่อลดปัญหานักศึกษา Drop out”

2560 การใช้ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

2561 การสร้างเครื่องมือสำหรับประเมินผู้เรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์

2562 การใช้ Hybrid Technology เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางนิเทศศาสตร์

2563 เทคนิคการให้คำปรึกษาและจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล

2564 การพัฒนาแผนและสื่อการสอนแบบ Active Learning สำหรับการสอนด้านนิเทศศาสตร์ กรณีสอนออนไลน์และออนไซต์

ด้านการวิจัย

2559 “สุนทรียสนทนา: การใช้งานสร้างสรรค์ทางนิเทศศาสตร์ เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ”

2560 “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์”

2561 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนภายนอก

2562 แนวทางการทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน

2563 ประเด็นแนวโน้มการวิจัย และองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตร์

2564  แนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนและการเขียนข้อเสนอวิจัยเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก