โครงการอนุรักษ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตอน Back Young +2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ส่งผลกระทบให้กิจกรรมนักศึกษาที่มีการรวมตัวจำนวนมากและการเรียนการสอนต้องทำในระบบออนไลน์ ทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 ต้องเรียนและทำกิจกรรมในระบบออนไลน์ ตลอดปีการศึกษา 2564 ซึ่งทำให้นักศึกษาขาดความรู้จักและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาเกิดความอ้างว้าง ตลอดจนไม่รู้จักอาจารย์อย่างใกล้ชิด และปัจจุบันการระบาดได้ลดน้อยลง การเรียนการสอนและการทำกิจกรรมกลับมาดำเนินการตามปกติ คณะนิเทศศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่า ควรจะได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในการเรียนการสอนในระบบ on site การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้รู้จักสถานที่ของคณะนิเทศศาสตร์ และนักศึกษาได้รู้จักเพื่อนๆ ต่างสาขาในคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆนักศึกษาและรุ่นพี่ ตลอดจนอาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์จึงได้จัดให้มีโครงการอนุรักษ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตอน Back Young +2 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ได้เรียนรู้การเรียนการสอนในระบบ on site การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รู้จักสถานที่ในคณะนิเทศศาสตร์ รู้จักเพื่อนๆ และอาจารย์ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุขต่อไป
โครวการนี้เพื่อเป็นสร้างความรักและผูกพัน สร้างความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่และอาจารย์ ให้นักศึกษาใหม่รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และเพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ. ด้านการผลิตบัณฑิต
 

About the Author

You may also like these