โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564

การใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารทีต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและชีวิตประจำวัน แต่นักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสารและไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ เพราะการเรียนการสอนยังไม่มุ่งเน้นในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่ได้ฝึกกับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง การไม่ได้ใช้ภาษาหลังการเรียนในชั้นเรียนแล้ว เป็นต้น
จากสาเหตุดังกล่าว คณะนิเทศศาสตร์เห็นว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในการทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติ ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกหนทางหนึ่ง นักศึกษาจะมีโอกาสได้กล้าพูดกับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โดยร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่
สำหรับการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2564 คณะนิเทศศาสตร์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่ใก้ลกับเทศกาลสำคัญของไทย คือเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศ จึงเห็นว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์มาใช้ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่าง กันด้วยการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษและมีการแลกเปลี่ยนคำในภาษาไทย เกิดการเชื่อมโยงผ่านพหุวัฒนธรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษไปในตัว และพัฒนาความองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน
คณะนิเทศศาสตร์จึงได้ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 65 เวลา 13.00 -15.00 ทางแอปพลิเคชั่น ZOOM ซึ่งมีนักศึกษาจากต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หลายประเทศได้แก่ อินโดเนเชีย ฟิลิปปินส์ พม่า คองโก เนปาล เวียดนามและสหรัฐอเมริกา และได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สามารถพูดโต้ตอบกับนักศึกษาต่างชาติ เป็นการแลกเปลียนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดในระบบสตรีมมิ่งให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

About the Author

You may also like these