เวิร์คช้อปหัวข้อ Visual Storytelling โดยวิทยากร คุณตุลย์ เล็กอุทัย Visual Practitioner จาก Picture Talk วิชา MD3103 Social Media Storytelling

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. วิชา MD3103 Social Media Storytelling การเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จัดเวิร์คช้อปให้กับนักศึกษาในหัวข้อ Visual Storytelling โดยวิทยากร คุณตุลย์ เล็กอุทัย Visual Practitioner จาก Picture Talk เพื่อให้นักศึกษาเรียนผ่านการทำกิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยภาพ รวมถึงและเห็นลักษณะการทำงานและการต่อยดอาชีพที่หลากหลากหลาย

About the Author

You may also like these