สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

ปัจจุบันนี้ศาสตร์ทางการสื่อสารที่มีการพัฒนารูปแบบของเทคโนโลยีสื่อเปลี่ยนไป จากสื่อดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก กลายเป็นสื่อในรูปแบบดิจิทัลเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทางด้านการแสดงบนเวที เพื่อให้รูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย และผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ ทางหลักสูตรจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ครอบคลุม และมีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น โดยนำพื้นฐานทางด้านการแสดงบนเวทีมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อรองรับตลาดยุคดิจิทัลให้มากขึ้น อย่างเช่นงานทางด้านรายการโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมถึงงานกิจกรรมพิเศษ และงานการแสดงสด เป็นต้น

สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทางด้านวิชาการ และชำนาญทางด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ตลอดจนสามารถผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดวิชาชีพได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสม มุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพด้านการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสารการแสดงร่วมสมัย)

Bachelor of Communication Arts (Contemporary Performing Arts Communication)

 

ปรัชญาและปณิธาน

“สร้างคนเบื้องหน้า ผลิตงานเบื้องหลัง ตอบทุกโจทย์อุตสาหกรรมและธุรกิจบันเทิง”

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สร้างนักจินตคดีที่รู้จักประยุกต์ใช้ศิลปะแห่งการแสดงเพื่อถ่ายทอดสารได้อย่างเหมาะสม (คุณค่า) โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและสังคม (คุณประโยชน์)  ภายใต้คุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (คุณธรรม) “สร้างศิลป์เพื่อสื่อสาร สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม เพาะบ่มอุดมการณ์ เชี่ยวชาญการแสดง”

 

“สร้างคนเบื้องหน้า ผลิตงานเบื้องหลัง ตอบทุกโจทย์อุตสาหกรรมและธุรกิจบันเทิง”

 

ชื่อปริญญา

ขื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต  (สื่อสารการแสดงร่วมสมัย)

Bachelor  of Communication  Arts  (Contemporary Performing Arts Communication)

ชื่อย่อ นศ.บ. (สื่อสารการแสดงร่วมสมัย)

B.A. Com.Arts (Contemporary Performing Arts Communication)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถทำงานในสายงานสื่อสารการแสดงร่วมสมัย และงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ผู้กำกับการแสดง นักแสดง นักเขียนบท ผู้อำนวยการผลิต นักคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นทั้งทีมงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงงานการแสดงสด และงาน EVENT ต่าง ๆ