สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

หัวใจของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาได้ มุ่งเน้นกระบวนการคิดการออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์เพื่อตอบโจทย์การตลาด มุ่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เรียนสำเร็จตลอดจนสามารถผลิตแรงงานเข้าสู่ตลาดวิชาชีพได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมทางวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพ เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และเหมาะสมมุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพด้านการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)

Bachelor of Communication arts (Social Media and Digital Content)

 

ปรัชญาและปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่พร้อมทางวิชาการและชำนาญด้านวิชาชีพเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกด้านสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัลสามารถนำความรู้ความชำนาญไปใช้ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องและเหมาะสมมุ่งสู่การเป็นนักวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นหลัก

 

“นักออกแบบสื่อ ตอบโจทย์การตลาดออนไลน์ สร้างรายได้ด้วยตนเอง”

 

ชื่อปริญญา

ขื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต  (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)

Bachelor  of Communication  Arts  (Social Media and Digital Content)

ชื่อย่อ นศ.บ. (สื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล)

ฺB.A. Com.Arts (Social Media and Digital Content)

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ตำแหน่งด้าน Content
》Content Creator นักสร้างสรรค์คอนเท้นท์
》Online Community Manager ผู้ดูแลชุมชนออนไลน์ของแบรนด์
》Social Media Reporter นักข่าว/ นักข่าวออนไลน์
》Digital Writer นักเขียน
》Web Editor ผู้ดูแลบริหารเว็บไซต์

2. ตำแหน่งด้านการออกแบบ และสร้างสรรค์
》Art Director ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม
》Graphic Designer นักออกแบบกราฟิค
》Visual Creative Designer นักออกแบบการนำเสนอ
》Creative Video Editor นักตัดต่อวิดีโอ
》Photographer ช่างภาพ

3. ตำแหน่งด้านการเป็นผู้ประกอบการ
》Online Marketing Consult ผู้ให้คำแนะนำการวางแผนการตลาด
》Entrepreneur On Social Media ผู้บริหารกิจการผ่านสื่อออนไลน์