สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก ดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศศรีลังกาและมัลดีฟส์ ผู้คิดค้นศิลปะยึกยือเพื่อการพัฒนาจิต มาให้การอบรมแก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 65 เวลา 09.00 -12.00 น. สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติจาก ดร.พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศศรีลังกาและมัลดีฟส์ ผู้คิดค้นศิลปะยึกยือเพื่อการพัฒนาจิต ประยุกต์ศิลปะการลากเส้นเข้ากับการฝึกสติและสมาธิ ใช้ศิลปะยึกยือเพื่อพัฒนาจิตข้างใน ส่งเสริมความคิด จินตนาการสร้างสรรค์ ส่งเสริมสมาธิ สติและกระบวนการพัฒนาจิตข้างในผ่านการลากเส้น ถ้าสามารถควบคุมจิตใจให้มีพลังสมาธิ พลังสติและจินตนาการได้ ก็จะออกแบบ นำชีวิตไปสู่ความสำเร็จตามที่ปรารถนาได้ มาให้การอบรมศิลปะยึกยือแก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ในรายวิชา BC.1013 OPEN THE WORLD FOR TELEVISION เพื่อนักศึกษาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน ในด้านความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล ต่อไป ท่านวิทยากร เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้าน “ศิลปะยึกยือ” ได้รับเชิญไปสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับเชิญไปสอนให้พระภิกษุสามเณร และนักศึกษาปริญญาเอกด้านพุทธศาสนาที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสร์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้เกียรติมาอบรมแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Leaning รูปแบบหนึ่งที่ให้ นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง

 

 

About the Author

You may also like these