สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เพิ่มพูน ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมและการวิจัยทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล บริการวิชาการด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้และทักษะทางปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ดำรง อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ปรัชญาและปณิธาน

สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์

 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

ฺBachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)

 

ชื่อปริญญา

ขื่อเต็ม นิเทศศาสตรบัณฑิต (การภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

Bachelor  of Communication  Arts (Film and Digital Media)

ชื่อย่อ นศ.บ. (การภาพยนต์และสื่อดิจิทัล)

ฺB.A. Com.Arts (Film and Digital Media)

 

“สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์”

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

》ผู้กำกับการแสดง

》นักเขียนบทภาพยนตร์และโทรทัศน์

》ผู้อำนวยการสร้าง

》ผู้สร้างภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

》ผู้ตัดต่อลำดับภาพ เสียง

》ผู้สร้างภาพยนตร์โฆษณา

》นักวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

》อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล