รู้จักกับคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 มุ่งสู่การเป็นนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจำนวน 5 สาขาวิชา และนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจำนวน 2 สาขาวิชา โดยทุกหลักสูตรมีความทันสมัยก้าวทันการสื่อสารยุคดิจิทัลและสื่อออนไลน์ มุ่งเน้นคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ C-KASEM (Creative Communication and Media Literacy) ที่ตอบโจทย์บัณฑิตยุคดิจิทัลที่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง หรือสามารถทำงานในสถานประกอบการตามความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะอินเทรนด์ยุคดิจิทัล เน้นการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างนักนิเทศรุ่นใหม่ที่ผลิตสื่อได้ทุกแพลตฟอร์ม ติดอาวุธยุคดิจิทัลด้านกลยุทธ์แบบโดนใจเรียนรู้การเข้าถึงโลกทั้งใบด้วยการสื่อสารที่ทรงพลัง ฝึกปฏิบัติจริงกับนักวิชาชีพชั้นแนวหน้า ก้าวนำโลก ไม่ใช่หมุนตาม ถ้าคุณ คือ คนยุคใหม่ ที่นี่ตอบทุกความต้องการและนำคุณสู่ความสำเร็จในยุคไร้พรมแดน กว่า 3 ทศวรรษแห่งการพัฒนา เพื่อบ่มเพาะนักสื่อสารที่มีความรู้เชิงวิชาการ นำไปสู่การสร้างนักคิด นักผลิตและนักสร้างสรรค์ที่สามารถใช้สื่อได้ครบวงจรในทุกยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง

● ปี 2531 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา 5 วิชาเอก ได้แก่
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ และวิชาเอกการโฆษณา
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสื่อสารการแสดง วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ วิชาเอกหนังสือพิมพ์
และวิชาเอกสื่อสารการแสดง

● ปี 2549 ปรับหลักสูตรใหม่เป็น 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงและสื่อสมัยใหม่ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวารสารสนเทศ และสาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิตอล

● ปี 2550 เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร (Master of
Communication Arts Program in Communication Administration) 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
การจัดการทางการสื่อสาร การบริหารงานสื่อสารมวลชน และการจัดการงานศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิง

● ปี 2554 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและปรับชื่อสาขาวิชาใหม่ 3 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ และสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

● ปี 2559 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและปรับชื่อสาขาวิชาใหม่ 6
สาขาวิชาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล ได้แก่ สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
มุ่งเน้นคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ C-KASEM (Creative
Communication and Media Literacy) ที่ตอบโจทย์บัณฑิตยุคดิจิทัล

● ปี 2559 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ได้พัฒนาหลักสูตรเปิดสอนในสาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (MCA) เป็นปีแรก
เพื่อสร้างนักบริหารนวัตกรรมทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งมีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน
ตอบสนองการสื่อสารทางเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรทุกประเภท

● ปี 2563 ปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตใหม่เป็น 5 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  2.  สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
  3. สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
  4. สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย
  5. สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์