ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

หลักสูตรปริญญาโท การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เส้นทางสู่การค้นพบศักยภาพสูงสุดในตัวเอง

 

ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร สามารถทำงานเชิงรุก ตั้งแต่ขั้นปฏิบัติการจนถึงการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ด้านการสื่อสาร รวมถึงการรู้ทันเท่าสื่อ เทคโนโลยี และบริบทโลกในศตวรรษที่ 21

 

ชื่อปริญญา

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร)

Master of Communication Arts (Innovative Communication Administration)

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร) 

Master of Communication Arts (Innovative Communication   Administration)

ชื่อย่อ นศ.ม.  (การบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร)

M.Com.Arts (Innovative Communication Administration)

จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต ระยะเวลา 2 ปี 

ระยะเวลา  1 ปี 6 เดือน ถึง 2 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า

ค่าใช้จ่าย เหมารวมตลอดหลักสูตร 180,000 บาท โดยประมาณ

 

“บริหารอย่างมุ่งมั่น สื่อสารแบบมืออาชีพ คิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้วยจรรยาบรรณ”

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

》นักบริหารนวัตกรรมการสื่อสารในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน

》นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล ผู้บริหารองค์กรสื่อ นักการตลาดและสื่อสารองค์กร นักวิชาการด้านวัตกรรมการสื่อสาร

》ธุรกิจส่วนตัวด้านการรับออกแบบและบริหารโครงการ บริหารกิจกรรมที่ต้องใช้แนวคิดด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

》ที่ปรึกษาโครงการที่ต้องใช้นวัตกรรมการสื่อสาร

》ผู้ให้คำแนะนำ, วิทยากรบรรยายด้านนวัตกรรมการสื่อสารให้กับองค์กรต่างๆ 

การรับสมัคร

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08 0452 6333

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งจากสถาบันการศึกษของรัฐ หรือเอกชนทั้งใน หรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมกาอุดมศึกษารับรองวิทยฐานะ

วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร

พิจารณาจากใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และการสอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

ขอรับใบสมัครได้ที่คณะนิเทศศาสตร์ อาคารเกษมนครา ชั้น 11 มหาวิทยาลัยเษมบัณฑิต ร่มเกล้า

หลักฐานที่ต้องเตรียม

1. สำเนาการศึกษา

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 3 รูป