ปณิธานคณะนิเทศศาสตร์

ปรัชญาของคณะนิเทศศาสตร์ 

ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม  มีความสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการสื่อสาร

 

ปณิธานของคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์เน้นผลิตบัณฑิต  ให้มีความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ
มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่หยุดนิ่งการพัฒนาตนเองและประโยชน์ของสังคม

 

วิสัยทัศน์ของคณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นคณะวิชาที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่เปิดสอนทางด้านการสื่อสาร โดยได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ จากผลผลิตทางด้านวิชาการ งานสร้างสรรค์ ของผู้สอนและผู้เรียน เน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทำงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข

 

พันธกิจของคณะนิเทศศาสตร์  

คณะนิเทศศาสตร์มีพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1.  ด้านการผลิตบัณฑิต   พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในเชิงบูรณาการ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนทัศน์ทางความคิดอย่างรอบด้าน
  2.  ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาของบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ / สาขาวิชารวมทั้งต่อวงการวิชาชีพนิเทศศาสตร์
  3.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกภาคส่วน โดยประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
  4.  ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้วิธีการสื่อสารทางนิเทศศาสตร์ในการพัฒนาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

● สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

● สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล

● สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย

● สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล

● สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ปริญญาโท

● สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร