นักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 คนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2565 ในห้วข้อการออกแบบสังคมเพื่อรับมือการขยายตัวของการพนัน

จากการสำรวจสถานการณ์การพนันในสังคมไทย ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าในปี 2564 คนไทยเล่นการพนันร้อยละ 59.6 หรือประมาณ 32.33 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เป็นนักพนันหน้าใหม่ เกือบ 8 แสนคน ทั้งชายและหญิง มีเงินหมุนเวียนรวม 29,155 ล้านบาท และร้อยละ 54.6 เป็นเยาวชนอายุ 19 -25 ปี และจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนทั่วโลก ผู้คนเปลี่ยนวิถีไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้นและทำให้การพนันออนไลน์เติบโตแบบก้าวกระโดด และมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ปัญหาพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และโครงการเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และภาคีองค์กรเด็กและเยาวชน ได้แก่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2565 ในห้วข้อการออกแบบสังคมเพื่อรับมือการขยายตัวของการพนัน เป็นการสัมมนาเชิงปฎิบัติการแข่งขันแก้ปัญหาสังคม (Social Case Competition) นำเสนอผลงานเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ อภิปรายความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาที่ธอการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง และนำเสนอข่าวต่อสาธารณะ คณะนิเทศศาสตร์ได้จัดส่ง นักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 คนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ .นางสาวพัณณิตา มากุญชร นางสาวเนตรดาว ชาติรักษ์ นายอัมภรณ์ชัย ยังเจริญ และนายศุภชัย นาคคลี่ นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้รับความรู้จากวิทยากร กล้าคิดกล้าทำ เป็นการเปิดโลกทัศน์และยังเป็นสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาต่างสถาบัน

About the Author

You may also like these