นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดผลิตสื่อคลิปวีดิโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการประกวดผลิตสื่อคลิปวีดิโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและสถาบันครอบครัวตระหนักและเข้าใจการเสพสื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง รวมถึงเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ โดยหัวข้อการประกวดประจำปี ๒๕๖๔ คือ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังพวก (Positive Callout Cultural)”

ในการนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในนามของทีม Freedom for Film ประกอบด้วย

นางสาวแพรวนภา ชาตินาฝายนางสาวพิชญ์สินี วงค์วรรณา นายวะมิน โสวรรณะ
นายธนัญชัย พิชิตชนะชัย นายวัชรพล วันกุมะ นายยศพัทธ์ คุณเลิศ นางสาวมาวิกา เพ็ชรรัตน์
นายธงชัย ชินอาจ และนายสุวิทย์ นามปัญญา

ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตผลงานคลิปวีดิโอเรื่อง “Positive Youth Gang” เข้าประกวดในประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่มีผู้ส่งเข้าร่วมการประกวดกว่า ๔๐ ทีม โดยคณะกรรมการได้ตัดสินให้ทีม Freedom for Film จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รับรางวัลชนะเลิศเข้ารับถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องสัมมนา แคท ออดิทอเรียม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

 

About the Author

You may also like these