นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงานของโครงการ และเครือข่ายภาคี ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรงทีเค พาเลช แอนค์ คอมเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒน โดยมีนักศึกษาสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 3 คน ได้แก่ นายนเรศ ผ่องใส นายกสโมสรนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ นางสาววรัญญา ลิ้มมณีปรีชากุล รองนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการภายใน และนางสาวภาวิดา ภูเยี่ยมจิตร รองนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการภายนอก การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคีซึ่งเป็นเยาวชนต่างสถาบัน และความรู้เกี่ยวกับการลดปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ เพื่อนำไปเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาและสังคมต่อไป

 

About the Author

You may also like these