นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตามที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล จึงได้จัดโครงการจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting คณะนิเทศศาสตร์ได้ให้นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์และประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 28 คน ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ในการเรียนการสอนต่อไป

About the Author

You may also like these