คณาจารย์นิเทศศาสตร์​ ได้รับคัดเลือกภาพถ่าย​ ในการจัดแสดงภาพถ่ายนานาชาติ “Human in New Normal : Hope and Survival” มนุษย์ในสภาวะปกติใหม่ : ความหวังและความอยู่รอด​

ผลงานของคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ

เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เครือข่ายนิเทศศาสตร์ ได้จัดงานนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ในหัวข้อ Human in New Normal : Hope and Survival โดยมีศิลปินแห่งชาติ และช่างภาพมืออาชีพเป็นคณะกรรมการทำการคัดเลือกภาพถ่ายของอาจารย์จากหลากหลายสถาบันในเครือข่ายให้เหลือเพียง 120 ผลงาน จากที่ส่งมามากกว่า 1,300 ผลงาน ทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีผลงานที่ได้รับคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 17 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ 4 ท่านคือ อาจารย์ ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์ อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล อาจารย์เปรมินทร์ หงษ์โต และ ผศ.ดร.จักรีรัตน์ ณ ลำพูน

 

About the Author

You may also like these