คณะนิเทศศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสที่ 16 มิ.ย.65 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 1 คณะนิเทศศาสตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมนครา

เนื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความแตกต่างจากระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอน เนื้อหาความเข้มข้นของรายวิชา สภาพสังคมในกลุ่มเพื่อนและอาจารย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจก่อให้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ซึ่งมีพื้นฐานสภาพแวดล้อมจากท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน และอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนจนถึงการลาออกได้

ดังนั้น เพื่อให้ นักศึกษาใหม่ สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัย และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความสำเร็จทางการเรียน และเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน จึงได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาใหม่ ได้ ทราบข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการศึกษา อาทิ กฎระเบียบด้านการศึกษา การลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด กิจกรรมนักศึกษา วินัยนักศึกษา และสวัสดิการนักศึกษาด้าน ต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น อย่างมีความสุข สร้างความรักและผูกพัน สร้างความอบอุ่นระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่และอาจารย์ ให้นักศึกษาใหม่รู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้แก่ การแนะนำสาขาวิชา ทั้ง 6 สาขา ของคณะนิเทศศาสตร์ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรม Freshy Say Hi เพื่อสร้างสัมพันธ์ และเป็นกิจกรรมสร้างความเป็นนิเทศศาสตร์ เป็นการสนองยุทธศาสตร์ของ สกอ. ด้านการผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 และตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ C-KASEM

 

About the Author

You may also like these