ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาคนเก่ง จากสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ที่สามารถคว้ารางวัลการประลองความสามารถทางวิชาการด้านโครงงาน/สหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาคนเก่ง จากสาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย ที่สามารถคว้ารางวัลการประลองความสามารถทางวิชาการด้านโครงงาน/สหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ในปี 2564 มาได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลที่1
จากผลงาน : การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นที่นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ เรื่อง “เรื่องตลกที่ไม่ตลก”
แรงบันดาลใจ : สิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
นักศึกษา – นายอธิป ทองเรือนดี (บอส)
อาจารย์ที่ปรึกษา – ดร.ภัทราพร เจริญรัตน์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รางวัลที่2
จากผลงาน : การแสดงสดออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์ม MS TEAM เรื่อง “เวลาเป็นสิ่งมีค่า”
แรงบันดาลใจ : การให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเวลาที่มีอยู่
นักศึกษา – นายอธิเมศร์ อนันต์มงคลชัย (กาย)
อาจารย์ที่ปรึกษา – ผศ. ดร.ณัฐพงค์ แย้มเจริญ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รางวัลที่3
นักศึกษา – นางสาวจิราพร พุทธิสัตย์ และทีม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

About the Author

You may also like these