กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5”

สืบเนื่องจาก คณะนิเทศศาสตร์ ได้ส่งทีมสโมสรนักศึกษา จำนวน 3 คน และอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5” ในโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จัดโดยแพทยสามาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 29 – 30 ก.ย.64 ทางแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการขับเคลื่อนสุขภาวะเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นและสังคสถาบันอุดมศึกษา เกิดชิ้นงาน/ผลงานที่ใช้ได้มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อเกิดประโยชน์ในวงกว้าง พร้อมทั้งเกิดการขยายตัวในชุมชนสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 สถาบัน และทีมคณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการการคัดเลือก 1 ใน 9 สถาบันที่รับการพิจารณาให้ได้งบประมาณสนับสนุนจัดโครงการบุหรี่มือสาม ภัยมืดที่คุณมองข้าม เพื่อผลิตสื่อ TIK TOK เพื่อรณรงค์ภัยของบุหรี่มือ 3
คณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัด โครงการพัฒนาประสบการณ์นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ตอน บุหรี่มือสาม ภัยมืดที่คุณมองข้าม ขึ้น เพื่อให้มีการอบรมให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงความหมายของภัยบุหรี่มือ 3 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันว่าบุหรี่มือ3 คืออะไร และได้จัดให้มีการประกวดคลิป Tiktok ในชาเลนจ์ #ดูดบุหรี่ยังมีควัน ถ้าดูดทุกวันคงไม่มีเรา จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 -16.30 น.ทางแอปพลิเคชั่น MS TEAMS โดยได้รับเกียรติจากคุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง บุหรี่มือสาม ภัยมืดที่มองไม่เห็น นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมการผลิตสื่อรณรงค์ “ทำคลิป TikTok”และ การตัดต่อคลิปโดยแอปพลิเคชั่น Kine Master โดย อ.บริรักษ์ บุญรัตนพันธ์ อาจารย์สาขาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย คณะนิเทศศาสตร์ และการพูดคุยประสบการณ์นักศึกษาที่สูบบุหรี่ โดย อาจารย์ พิทักษ์พงษ์ พงศ์พิพัฒน์ อาจารย์สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

About the Author

You may also like these